گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۲۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۱۰۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۱۳۷۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١/٤ - ۴۰۳ مورد

شرح وظایف مدیریت فرهنگی


شرح وظایف مدیریت فرهنگی


مديريت امور فرهنگی، فوق برنامه و تربيت بدنی دانشگاه در راستای بستر سازی، تدوين مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش يابی در حوزه های فرهنگــی، اجتما عی و ورزشی دانشگاه جهت نيل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعميق فکر و انديشه دينی، توانمند و جامعه پذير نمودن عناصر دانشگاهی و ايجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طريق برنامه های راهبردی، در قالب واحدهای ذيل ساماندهی و اجرای وظايف خود را دنبال می کند.

اهم وظايف عبارت است از:

1- تدوين و اجرای طرحهای علمی در جهت افزايش مشارکت سازمان يافته دانشجويان در فعاليتهای اجتماعی ، سياسی و فرهنگی دانشگاه .

2- ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجويان در جهت حمايت مادی و معنوی از فعاليتهای مفيد و سازنده آنها .

3- مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرايشها و نگرشهای سياسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان دانشگاه با همکاری واحد ذيربط ، در جهت برنامه ريزی صحيح با شناخت آگاهانه از وضعيت موجود .

4- برنامه ريزی و اجرای برنامه هايی که متناسب با نيازها ، رشد آگاهی وتقويت توان تجزيه وتحليل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سياسی را به دنبال دارد .

5- بررسی هنجارها ، چالشها ، آسيبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوين و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع يا تقليل ناهنجاريهای شايع .

6- برنامه ريزی و اجرای برنامه های مفيد در مناسبتهای ملی .

7- نظارت و پيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سياسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .

8- مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد بسترهای مناسب برای شکوفايی استعدادهای هنری و ادبی دانشجويان ترجيحا در قالب کانونهای دانشجويی .

9- سازماندهی و نظارت بر فعاليتهای کانونهای ادبی وهنری .

10- پشتيبانی آموزشی ،فکری و تجهيزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجويان .

11- برنامه ريزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بين عناصر دانشگاهی .

12- مطالعه و تدوين طرحهای مناسب جهت تعميق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دينی از طريق برنامه های ادبی و هنری در بين دانشجويان.

13- برنامه ريزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .

14- ارزيابی فعاليتها و برنامه های ادبی و هنری از حيث کارآيی و اثر بخشی با همکاری واحد ذيربط .

15- پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در جشنواره ها و نمايشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .

16- تشکيل و اداره امور دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی .

17- برنامه ريزی و نظارت مستمر در نشريات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکيفی آنها .

18- پشتيبانی مادی و معنوی از نشريات دانشگاهی .

19- نظارت و پيگيری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .

20- مستند سازی فعاليتهای ادبی و هنری دانشگاه.

21- مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد و گسترش کانونهای دينی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهيان .

22- پشتيبانی فکری ،آموزشی و تجهيزاتی از کانونهای دينی ،فکری و مطالعاتی .

23- پيگيری و حمايت از فعاليتهای دينی تشکلهای اسلامی دانشگاهيان .

24- مطالعه وتدوين طرح مناسب جهت ترويج فرهنگ تحقيق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.

25-برنامه ريزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دينی در سطح دانشگاه ، به ويژه در مناسبتهای مذهبی .

26-نظارت وپيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دينی و مطالعاتی

27-پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در همايش ها ،مراسم وبرنامه های دينی سراسری و منطقه ای.

28-ارزيابی فعاليتها و برنامه ها ی دينی از حيث کار آيی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذيربط .

29-مطالعه و شناسايی چالشها ، شبهات و گرايشات و دانشجويان و دانشگاهيان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ريزی در جهت ايجاد نيازهای حقيقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

30- مطالعه و برنامه ريزی در جهت ايجاد نشاط و پويايی سالم در محيط دانشجويی.

31- مطالعه و برنامه ريزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجويان.

32-مطالعه ، سياستگزاری و برنامه ريزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زيارتی و تفريحی با رويکرد افزايش اثربخشی و کارآيی اردوها.

33- برنامه ريزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجويان به اردوهای سراسری .

34- نظارت و ارزيابی فعاليت های اردويی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی .

35- حمايت و پشتيبانی از فعاليتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی

36- برنامه ريزی و پيگيری لازم در خصوص اعزام دانشجويان ،اعضاءهيئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.

37- برنامه ريزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجويان با اولويت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رايانه اينترنت ) وزبانهای خارجی .

38- نظارت وپيگيری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آيين نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجويان.

39- مطالعه، سياستگزاری وبرنامه ريزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصيلی دانشجويان .

40- پيگيری امور ازدواج دانشجويان با همکاری ستاد ازدواج دانشجويی.

41-برنامه ريزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مديريتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مديريت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها .

42-همکاری و پشتيبانی علمی و پژوهشی از ساير واحد های مديريت فرهنگی .

43-تحقيق ، مطالعه و ارائه پيشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرايی در حوزه فعاليتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .

44-ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربيات مفيد.

45- سر پرستی گروه تدوين برنامه مديريت استراتژيک حوزه مديريت فرهنگی و نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.

46- تدوين،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجويان دانشگاه.

47-تدوين و اجرای طرحهای تحقيقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سياسی جامعه دانشگاهی

48- ايجاد، راه اندازی واداره سايت اطلاعاتی مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

49- ايجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اينترنتی خوابگاههای دانشجويی .

50- ايجاد، راه اندازی وپشتيبانی از سايتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجويان.

51- برنامه ريزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزايش آگاهيهای فرهنگی اجتماعی دانشجويان جديد الورود.

52-برنامه ريزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجويی از قوانين و مقررات فعاليتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .

53- جمع بندی و ارز يابی نهايی از فعاليتهای واحد های مختلف مديريت فرهنگی از حيث اثر بخشی و کارآيی .

54- تدوين عملکرد حوزه مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .

55-مسئوليت اجرايی دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه زير نظر دبير شورا و طبق آيين نامه تشکيل دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

56- تهيه ،تنظيم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجويان .

57- نظارت و ارزشيابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربيان و نحوه اجرای برنامه ها .

58- پيشنهاد وبرنامه ريزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف .

59- ايجاد انگيزه وتشويق دانشجويان جهت شرکت فعالانه در فعاليتهای ورزشی

60- بررسی و جمع بندی نظرات دانشجويان جهت برگزاری کلاسهای ورزشی .

61- همکاری در تهيه و تنظيم قراردادهای ورزشی .

62- اظهار نظر در خصوص خريد وسايل و لوازم ورزشی به منظور استانداردبودن آنها واستفاده مطلوب .

63- برنامه ريزی واداره مکانهای ورزشی و پيگيری امور مربوط به آن .

64- تهيه وتنظيم تقويم ورزشی برای دانشجويان واجرای آن .

جستجو
footer (۲۳۱۸ بازدید)
آیه قرآن (۲۱۵۷ بازدید)
زندگی دانشجویی (۲۱۵۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...